Hanukkah clipart: 2011 New Hanukkah Stamp!

Hanukkah%20clipart