White snowflake background: 3D blue snowflake on a white

white%20snowflake%20background