White snowflake background: nine snowflakes of dark blue

white%20snowflake%20background